มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512606001
นางสาวกนกลักษณ์ บรรจง 
2
6512606002
นางสาวกรวีร์ บุญรอด 
3
6512606003
นางสาวกัญญารัตน์ ทิมขลิบ 
4
6512606004
นางสาวชมพูนุช กิจโชครุ่งเรือง 
5
6512606005
นางสาวณัฐวิภา ดอนไพรเทียน 
6
6512606008
นางสาวนิศารัตน์ สุขยิ่งเจริญวงศ์ 
7
6512606009
นางสาวปริณดา ปิ่นสกุล 
8
6512606010
นางสาวพิมพ์ชนก แว่นไหว 
9
6512606012
นางสาวแพรวา เมืองสุข 
10
6512606013
นางสาวภักดีพร จางวางคง 
11
6512606015
นางสาวศศิธร มโนราช 
12
6512606017
นางสาวสุธาสินี แสงพันธ์ 
13
6512606019
นางสาวสุรีย์พร สติปัญญาภรณ์ 
14
6512606021
นางสาวอาภาพร บุญเรือง 
15
6512606022
นางสาวอารียา ทองตุ้ย 
16
6512606023
นางสาวอินทิรา จันทะเเจ่ม 
17
6512606024
นางสาวอินทิราภรณ์ ทาบัว 
18
6512606025
นายกฤติน วรรณภิรมย์ 
19
6512606026
นายกันตพงศ์ นิรัญศิลป์ 
20
6512606027
นายชนาธิป นันทะเสน 
21
6512606028
นายณรงค์ศักดิ์ ไชยพันธ์ 
22
6512606029
นายณัชพล โตเทียม 
23
6512606030
นายณัฐชนน โตเทียม 
24
6512606032
นายศุภกฤต ป้อมประเสริฐ 
25
6512606033
นายศุภสัณห์ รักไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512606034
นายสยาม บัวแย้ม 
27
6512606035
นายสุพิชฌาย์ ชมภูอาจ 
28
6512606070
นายอลิษลา แก้วสา 
29
6512606071
นางสาวณัฐวิภา สีหาอวน 
30
6512606074
นางสาวสุภาวี หาญชัยภา 
31
6512606075
นางสาวณัฐณิชา ฮวบสกุล 
32
6512606076
นางสาวเบญญาภา จารุรัตนพงศ์ 
33
6512606077
นางสาวศศิกานต์ มโนราช 
34
6512606078
นางสาวจิรัชญา นวลทิม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................