มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412426054
นางสาวกมลรัตน์ เลขะสันต์ 
2
6412426058
นางสาวชนกวรรณ หอมนาน 
3
6412426060
นางสาวณัฐชฏา เอื้อเฟื้อพันธ์ 
4
6412426061
นางสาวณัฐสุดา บุญญาฤทธิ์ 
5
6412426062
นางสาวณัฐสุภา แก้วทัพ 
6
6412426063
นางสาวนรีรัตน์ เขียวเรือง 
7
6412426064
นางสาวปนัดดา โชคบุญเรือง 
8
6412426065
นางสาวแพรวา เอี่ยมต่อ 
9
6412426066
นางสาวภัทฉราวดี มานะกุล 
10
6412426067
นางสาวภุมรินทร์ เนตรอ่อน 
11
6412426068
นางสาวมาริษา สาริยันต์ 
12
6412426069
นางสาวเมธิดา วุฒิพงค์ 
13
6412426070
นางสาวรดาธร มาเขียว 
14
6412426071
นางสาวรัชนีกร จันทร์พงษ์ 
15
6412426072
นางสาวศศิประภา พรมจิ๋ว 
16
6412426073
นางสาวศิริวรรณ จันทร์เล็ก 
17
6412426076
นางสาวสุพิชญา แสวงหา 
18
6412426077
นางสาวสุมานี จันทร์ทรง 
19
6412426078
นางสาวสุวรรณรัตน์ จำปาทัศน์ 
20
6412426079
นางสาวอลิตา ปรีวัน 
21
6412426080
นางสาวอวัศยา เรื่อศรีจันทร์ 
22
6412426081
นายณภสิช นาครัตน์ 
23
6412426082
นายณภัทร นิ่มจันทร์ 
24
6412426084
นายธรรมรงค์ไชย ทองเงิน 
25
6412426085
นายธรรมรัตน์ แสนสิกัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412426086
นายธีรภัทร เทียนมี 
27
6412426087
นายนภัทร ภากุดเลาะ 
28
6412426088
นายบูรพา อ่อนน่วมน้อย 
29
6412426089
นายปฏิภาณ แก้วสะเทือน 
30
6412426091
นายไพรัตน์ พลโท 
31
6412426092
นายภีรดล อุ่นเรือน 
32
6412426093
นายมณฑล เพ็ชรนิล 
33
6412426094
นายยุทธนา อิ่มชา 
34
6412426095
นายรัฐชานนท์ มานา 
35
6412426096
นายเลิศพิพัฒน์ ไพรสิงห์ 
36
6412426097
นายวรกิจ บุญรอด 
37
6412426099
นายวิศวะ มารัตน์ 
38
6412426100
นายสรภพ นบนอบ 
39
6412426101
นายสรวิชญ์ ทองอินทร์ 
40
6412426102
นายสราวุฒิ มีพร้อม 
41
6412426103
นายสหรัฐ อินต๊ะเสน 
42
6412426104
นายสาธิต คำรักษ์ 
43
6412426105
นายสุรเดช แสงน้อย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................