มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512416020
นางสาวพรรัตน์ สุรดีคณยศ 
2
6512416040
นางสาวกานต์นรี แสนพันธ์ 
3
6512416042
นางสาวจุฬาลักษณ์ เหชัยภูมิ 
4
6512416043
นางสาวณิสารัตน์ สาหัส 
5
6512416045
นางสาวนลพรรณ แสงดอกไม้ 
6
6512416047
นางสาวนันท์นภัส บุญยะรัง 
7
6512416049
นางสาวบุษราคัม ละธาดา 
8
6512416050
นางสาวปนัสดา ไกรเสือ 
9
6512416052
นางสาวปรียานัส อินปลัด 
10
6512416054
นางสาวปิยอร ผุยขันธ์ 
11
6512416057
นางสาวพรประภา ปานสี 
12
6512416059
นางสาวภัทรลดา บุสดี 
13
6512416061
นางสาวมะลิ - 
14
6512416063
นางสาววารี ชงโคมณีกุล 
15
6512416065
นางสาวศศิธร โตทองหล่อ 
16
6512416066
นางสาวสมิตา อริยาจุฑานาถ 
17
6512416067
นางสาวสโรชา ไผ่เรือง 
18
6512416068
นางสาวสวพัชร นักรู้ 
19
6512416069
นางสาวสิรีธร นาดี 
20
6512416070
นางสาวสุนิษา สายอ่อนมา 
21
6512416073
นางสาวอธิติยา ดาทอง 
22
6512416074
นางสาวอรวรรณ เนียมหอม 
23
6512416076
นายเจริญชัย ท่อศิริโภควัฒน์ 
24
6512416077
นายนันทพัทธ์ เปรมทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................