มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312212003
นางสาวกนกวรรณ เย็นฉ่ำ 
2
6312212004
นางสาวญาณินท์ นาโตนด 
3
6312212005
นางสาวนรินทร์ทิพย์ เชื้อวงศ์ 
4
6312212006
นางสาวรุ่งฤดี ประสิทธิ์ 
5
6312212007
นางสาวศิริวรรณ อินทร์อยู่ 
6
6312212008
นายพีรวัส สอนทุ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................