มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 21/01
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6035249001
นายกิจจา แก้วน้อย 
2
6035249004
สิบเอกชัยวัฒน์ กัลยา 
3
6035249007
นายธีรนันท์ หลวงนันท์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................