มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512273001
นางสาวกชกร ท้าวสูงเนิน 
2
6512273005
นางสาวจารุวรรณ จันทร์หล่ม 
3
6512273007
นางสาวชุติมา ศาลางาม 
4
6512273008
นางสาวธนัญญา ชื่นบางบ้า 
5
6512273009
นางสาวธัญวรัตม์ ฤทธิ์กระจาย 
6
6512273010
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์สว่าง 
7
6512273012
นางสาวนริศรา พัดแสง 
8
6512273013
นางสาวนิตินัดดา ชูเชิด 
9
6512273015
นางสาวพรธิชา ไวเกิด 
10
6512273016
นางสาวพัชรพร ดีโท่ง 
11
6512273017
นางสาวพิมพ์ทอง สันติภาตะนันท์ 
12
6512273018
นางสาวพิมพิศา จิหา 
13
6512273019
นางสาวยุวดี คำนบ 
14
6512273020
นางสาววรรณฐินี ฟองชัย 
15
6512273021
นางสาววารีย์ อย่างละมัย 
16
6512273022
นางสาวศุภรัตน์ รัตนผล 
17
6512273023
นางสาวษมารัตน์ ลักษณะวิเชียร 
18
6512273026
นายศุภวิชญ์ มโนราช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................