มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212109007
นางสาวนุชจรีย์ สุวรรณ์ 
2
6212109010
นางสาวศิริลักษณ์ เชื้อนิล 
3
6212109018
นายทัตพงศ์ ดีเรือก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................