มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 19/04
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5835603004
นางสาวจิตติมา ชัยนา 
2
5835603007
นางสาววรรณภา ทิพย์กัน 
3
5835603014
นายธีรภัทร์ แสงสง่า 
4
5835603015
นายนฤเบศธิ์ พระนาม 
5
5835603017
จ่าอากาศตรีรนกฤต เชิดโฉม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................