มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง กลุ่ม 2
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312426006
นางสาวทิพย์ประภา นันตา 
2
6312426047
นางสาวกรรณิกา กุลบุตรดี 
3
6312426050
นางสาวฐิตาพร หลินเจริญ 
4
6312426053
นางสาวธนพร จุลพันธ์ 
5
6312426056
นางสาวปุณญวี มรรคหิรัญ 
6
6312426059
นางสาวลดาวัลย์ วัยพัททา 
7
6312426063
นางสาวศิรินภา กบิลสิน 
8
6312426067
นางสาวอภิญญา ทับทิม 
9
6312426068
นางสาวอรวรรณ ตุ่นนิ้ว 
10
6312426070
นายจิรวัฒน์ วงษ์จำรัส 
11
6312426072
นายจิรายุ ทองคำดี 
12
6312426073
นายเจษฎา ปิ่นปั่น 
13
6312426083
นายพีรพัฒน์ เพ็ญงาม 
14
6312426084
นายภาธร นันทนพิบูล 
15
6312426087
นายรชต มีชัย 
16
6312426088
นายวริทธิ์ เลี่ยมสกุล 
17
6312426139
นายคุณากร เอกอินทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................