มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 22/34
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6132426034
สิบตรีอัครพนธ์ จันทร์แจ้ง 
2
6132426036
นางสาวจริยา คำเครือคง 
3
6132426038
นางสาวปัณฑิตา ผู้ภักดี 
4
6132426041
นางสาวรัตติยากรณ์ ภูริพัฒนา 
5
6132426044
สิบโทจักรพันธ์ สุขสุผล 
6
6132426047
สิบตรีชัยธวัช สิงห์รอ 
7
6132426048
สิบโทไชยวรรธน์ แสงจันทร์ฉาย 
8
6132426052
สิบโทธิติสรณ์ จีนโต 
9
6132426060
นายวีรยุทธ คำมี 
10
6132426062
สิบเอกศุภกร ปัญญาวัน 
11
6132426070
นายเอกราช บินบน 
12
6132426071
นางสาวธรรชนก รัตนศรี 
13
6132426076
นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ 
14
6132426078
นายอรรถชัย ทับเงาะ 
15
6132426079
นายจีระศักดิ์ ตามล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................