มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712231008
นางสาวภัทรสุดา รุ่งธิติธรรม 
2
5712231012
นายจักรกริช เทพณรงค์ 
3
5712231017
นายณัฐพงศ์ ตุงคะศิริ 
4
5712231027
นายภูมิศักดิ์ สว่างแจ้ง 
5
5712231029
นายวัชระพงษ์ เป็นพุ่ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................