มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่ม 4
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6315622017
นายธนภรณ์ อินทร์มั่ง 
2
6315622048
นายพัฒนชัย นพกรกุล 
3
6315622054
นางสาวอุษณา สมเนตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................