มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212418012
นางสาวนริศวรรณ ลำลึก 
2
6212418034
นายฐนวัฒน์ ชิดพันธ์ 
3
6212418036
นายทักษิณ สีงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................