มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แผน ก2
ระดับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6267234001
นางสาวขวัญจิรา ศรีจริยา 
2
6267234002
นายพงศกร แสงหงษ์ 
3
6267234003
นายรัฐพล ท่อนแก้ว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................