มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การวิจัยและประเมินทางการศึกษา แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6469124001
นางสาวนริศรา แสงจันทร์ 
2
6469124003
นางปาริฉัตร ผูกจิตร 
3
6469124005
นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................