มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 2
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912239036
นางสาวจิรภา ทับกลิบ 
2
5912239047
นางสาวภัทธิรา เครือสุวรรณ 
3
5912239056
นายชาชิวัฒน์ แสวงทรัพย์ 
4
5912239058
นายทยากร คำจำปา 
5
5912239063
นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................