มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712405061
นางสาวกัลยา ทับใหญ่ 
2
5712405065
นางสาวจุฑามาศ ดาทอง 
3
5712405071
นางสาวนฤมล เพชรวาว 
4
5712405088
นางสาวสุดารัตน์ นุ่มกรุด 
5
5712405106
นายปฏิภาณ มูลธิมา 
6
5712405111
นายศุภฤกษ์ แสงอ่วม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................