มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีสากล กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212411004
นายกฤตเมธ ทะนันชัย 
2
6212411005
นายกิตติพศ บริจาค 
3
6212411013
นายนิธิกร ทรงอยู่ 
4
6212411018
นายอภิเสก แจ่มจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................