มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312272001
นางสาวธนภรณ์ อินชูใจ 
2
6312272002
นางสาวอังคณา เขียวหลง 
3
6312272003
นายกรกต พุ่มพวง 
4
6312272004
นายกฤษดา ปละสอน 
5
6312272005
นายชัชฤทธิ์ บุญมีโพธิ์ 
6
6312272006
นายธนภัทร ดวงแก้ว 
7
6312272008
นายปณิธาน มีรอด 
8
6312272009
นายวฤทธรัชต์ กัมปนาท 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................