มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012607015
นางสาวสุมิตา พัดภู่ 
2
6012607026
นางสาวกัญญาวีร์ โฉมงาม 
3
6012607028
นางสาวจิรัชญา พิมพ์ศรี 
4
6012607029
นางสาวฐานิกา ตุลาทอง 
5
6012607030
นางสาวนพมาศ เลื่อนศักดิ์ 
6
6012607031
นางสาวพัณณิตา พลส่ง 
7
6012607032
นางสาววรัญญา ราชวงค์ 
8
6012607033
นางสาวศิริขวัญ ภูสำเภา 
9
6012607034
นางสาวสตรีรัตน์ เมืองเขียว 
10
6012607035
นางสาวสุพิชชา รัตนมาลย์ 
11
6012607036
นางสาวสุภาพร นิยมสุข 
12
6012607037
นางสาวอารยา สนธิโพธิ์ 
13
6012607040
นายนฤบดี พรรณจริต 
14
6012607041
นายพัชรพล สมบัติธีระ 
15
6012607042
นายรัฐศักดิ์ ปะโพชะนัง 
16
6012607044
นายสืบวงศ์ คงสวัสดิ์ 
17
6012607045
นายอภิวัฒน์ ตั้งวุฒิชัยเจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................