มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612208002
นางสาวฉัตรตรีญา เกิดแก้ว 
2
6612208003
นางสาวณิชาภัทร เกษมรัตน์ 
3
6612208004
นางสาวทัชพร พิมพา 
4
6612208005
นางสาวธนภรณ์ โคตะการ 
5
6612208006
นางสาวนิรัชนันท์ กัณฑ์จู 
6
6612208007
นางสาวมัลฑนา สีสม 
7
6612208008
นางสาววรรษมน เสมอใจ 
8
6612208009
นางสาววรัญญา วัฒนพงษ์ 
9
6612208010
นางสาววัลคุ์วดี อำไพ 
10
6612208012
นางสาววิมลณัฐ วัฒกี 
11
6612208013
นางสาววิราภรณ์ วัชนุชา 
12
6612208014
นางสาวศศิธร สิงห์คลี 
13
6612208016
นางสาวอธิติญา สาวิสัย 
14
6612208017
นายธนากร โตบำรุง 
15
6612208018
นายนันทยศ ทองสาหร่าย 
16
6612208019
นายนันทยศ สีคช 
17
6612208020
นายปรัชญา แก้วสุวรรณ์ 
18
6612208021
นายยุทธพงศ์ เกตุบำรุง 
19
6612208022
นายวรวงค์ ใจบิดา 
20
6612208023
นายวีรภัทร เหมาะสมัย 
21
6612208024
นายเอกรัตน์ แสวงสุข 
22
6612208025
นางสาวกุลธิดา มีขำ 
23
6612208026
นายอรรถพล อิ่มใจกล้า 
24
6612208027
นางสาวลดาวัลย์ ยานาบัว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................