มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612207001
นางสาวกุลนิดา รอดเรือง 
2
6612207002
นางสาวณัฐชา จันนาค 
3
6612207003
นางสาวธิดารัตน์ ชาติวิเศษ 
4
6612207004
นางสาวธิภาภัทร กลัดปรี 
5
6612207005
นางสาวนริสา นิมมา 
6
6612207006
นางสาวรรินดา จันทร์คำ 
7
6612207007
นางสาวศุภาพิชญ์ บางศรี 
8
6612207008
นายเฉลิมวงศ์ ขำจุ่น 
9
6612207009
นายชัยณรงค์ วงค์บุรี 
10
6612207010
นายนครินทร์ เหล็กเพชร 
11
6612207012
นายวายุ ชำนาญเท 
12
6612207013
นายศราวุธ แจ่มภู่ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................