มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712234007
นางสาวญวรัตน์ ยอดวิเศษพาณิชย์ 
2
5712234008
นางสาวณัฐยา แก้วเนย 
3
5712234035
นางสาวทักษิณา สายฟู 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................