มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012231010
นายทัตพงศ์ เมฆเจริญ 
2
6012231020
นายสมพงษ์ สอนกลิ่น 
3
6012231024
นายกันต์พิมุข ทองเกิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................