มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612420041
นางสาวสุพรรษา เพชรนารายณ์ 
2
5612420045
นางสาวอรพรรณ ม่วงวันดี 
3
5612420050
นายทรงฤทธิ์ พันโน 
4
5612420055
นายสุรชาติ คำฟัก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................