มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 21/33
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032426001
นางสาวจันทิมา ชมชิด 
2
6032426002
นางสาวเบญจมาศ พระตลับ 
3
6032426003
นางสาวเบญจวรรณ กรฤทธิ์ 
4
6032426004
นางสาวพัณณิตา ก้อนแก้ว 
5
6032426006
นางสาวรัชนก ประทีปทอง 
6
6032426007
นางสาววรยา ไพรั้ง 
7
6032426008
นางสาววรรณภา หาญโคกกรวด 
8
6032426009
นางสาวศุภธิดา เสื่อทอง 
9
6032426010
นางสาวสโรชา เรือนคำ 
10
6032426011
นางสาวสาวิตรี ศิริกูล 
11
6032426012
นางสาวสุทัตตา ชื่นจิตร 
12
6032426013
นางสาวอารีรัตน์ แพรวตะคุ 
13
6032426014
สิบเอกกฤตนัย ก๋าคำ 
14
6032426015
นายการัณย์ แซ่ฉั่ว 
15
6032426017
นายจักรพันธ์ นวลมิ่ง 
16
6032426018
สิบตรีเฉลิมพล พรหมณี 
17
6032426019
สิบโทชญานิน เอี่ยมกลิ่น 
18
6032426020
สิบตำรวจตรีชนินทร์ ดาทอง 
19
6032426021
นายชานนท์ เมืองเปรม 
20
6032426022
สิบตรีชานนท์ สอนเจตน์ 
21
6032426023
สิบโทไชยพศ วิไลรัตน์ 
22
6032426024
สิบตรีณัชพล ใจลังกา 
23
6032426025
สิบเอกณัฐพล นวลศรี 
24
6032426026
สิบโทณัฐพล พินิจ 
25
6032426027
สิบเอกณัฐวุฒิ ชูคีรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 21/33
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6032426028
จ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ ขำชุ่ม 
27
6032426029
สิบเอกธนดล แก้วโพธิ์ 
28
6032426030
นายธนพนธ์ เฉลิมบุญ 
29
6032426031
สิบโทธนะรัตน์ สมานทรัพย์ 
30
6032426032
สิบตรีธนาพงษ์ ประกายจันทร์ 
31
6032426033
สิบเอกธวัชชัย นุตวัตร 
32
6032426035
นายนันทวุฒิ อุมรินทร์ 
33
6032426036
สิบตรีประกิจ แสงรัตน์ 
34
6032426037
นายพงศ์เทพ ไทยตรง 
35
6032426038
สิบตรีพชรพล ประทุมเวียง 
36
6032426039
สิบตรีพีรดนย์ เอี่ยมสำอางค์ 
37
6032426040
สิบโทพีรพล ขำทับทิม 
38
6032426041
นายภัคนิจ ปานแย้ม 
39
6032426042
สิบตรีภาณุพงศ์ มีรินทร์ 
40
6032426044
นายญาณศรณ์ จันทร์โชติ 
41
6032426045
สิบเอกวัชรินทร์ สร้างนานอก 
42
6032426046
สิบตรีอภิรมย์ เฉลยสาร 
43
6032426047
สิบตรีอภิรักษ์ เฉลยสาร 
44
6032426048
นายอรรถพร เอนกพงษ์ 
45
6032426049
จ่าสิบโทอรรถวุฒิ มีเวียงจันทร์ 
46
6032426050
สิบโทอังจินันท์ เพชรชนะ 
47
6032426051
สิบโทอานนท์ อุตส่าห์ 
48
6032426052
สิบตรีเอกลักษณ์ ประโลม 
49
6032426124
สิบเอกสุทิน มูลทา 
50
6032426134
นายสุพจน์ ดวงอุปะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง 21/33
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6032426135
นางสาวสิริวรรณ คงเนียม 
52
6032426136
นายรังสรรค์ ละม้าย 
53
6032426137
นางสาวสุภาลัย รอบุญ 
54
6032426138
นางสาวกมลลักษณ์ เถื่อนถ้ำ 
55
6032426139
นางสาวธัญพิชชา เดียวสกุล 
56
6032426141
นายณฐพงศ์ บุรารักษ์ 
57
6032426142
สิบตำรวจโทธนกร พ่อค้าผล 
58
6032426143
สิบตำรวจโทณัฏฐชัย เฉลิมธนาภิรมย์ 
59
6032426144
นายณัฐพงศ์ ถมทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................