มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 23/04
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235224008
นางสาวสุภานัน งามวงษ์ 
2
6235224016
สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................