มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 23/04
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235224001
นางสาวกมลชนก ชลมารค 
2
6235224004
นางสาวรัฐชฎา ตองอ่อน 
3
6235224005
นางสาวรัตติญา แสงคำ 
4
6235224006
นางสาววรรษิญา เวฬุมาศ 
5
6235224007
นางสาววรวรรณ มั่นจิตต์ 
6
6235224008
นางสาวสุภานัน งามวงษ์ 
7
6235224009
นางสาวอนันตญา บุญมี 
8
6235224010
นางสาวอัจฉรา ยงท้วม 
9
6235224011
จ่าอากาศตรีกฤษณพงศ์ จาดศรี 
10
6235224012
จ่าอากาศตรีเจตนิพัทธ์ ยอดเมือง 
11
6235224013
จ่าอากาศตรีชลกานต์ จับแสงจันทร์ 
12
6235224015
นายฐกฤต เทียนสันจร 
13
6235224016
สิบตำรวจตรีถิรวัฒน์ กลิ่นสุวรรณ 
14
6235224017
นายนันทชัย สุขคงมิตร 
15
6235224018
นายบริพัฒน์ ชมภิรมย์ 
16
6235224019
จ่าอากาศตรีวงศกร อมะรักษ์ 
17
6235224020
นายวัชรินทร์ ก๋าคำ 
18
6235224021
นายสมยศ นรพงษ์ 
19
6235224022
นายสันติ สนสาย 
20
6235224023
นายอัฏฐากรณ์ ฤทธิ์มั่น 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................