มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 26/02
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6535247001
นางสาวชญภาส์ วิภาสคีรี 
2
6535247002
นางสาวบุษยมาศ อนันท์เงิน 
3
6535247004
จ่าอากาศตรีจอมทัพ แก้ววิเศษ 
4
6535247005
นายณัฐพงศ์ โฉมแดง 
5
6535247006
นายธณกร อ่อนละออ 
6
6535247007
นายนคร เหล่าเขตกิจ 
7
6535247008
นายพนัชกร พิมพ์วัน 
8
6535247009
นายพิษณุ ฉายาเวทย์ 
9
6535247010
สิบโทวรายุทธ ราตรี 
10
6535247011
นายวารัณ ขวัญพลอย 
11
6535247012
นายสรวิศ เอี่ยมบัวหลวง 
12
6535247013
นายสหรัฐ สระทองอิ้ง 
13
6535247014
จ่าอากาศตรีเอเซีย ปานสีลา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................