มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012606001
นางสาวกนกวรรณ คงบาง 
2
6012606004
นางสาวจุฑาทิพย์ วานแก้ว 
3
6012606005
นางสาวชนิกานต์ คำภา 
4
6012606006
นางสาวฐิติกานต์ แก้วเกษ 
5
6012606007
นางสาวฑุลิกา กิจวรรณ 
6
6012606008
นางสาวณิชากร มีบึงพร้าว 
7
6012606009
นางสาวทิพากร ปลุกเศก 
8
6012606012
นางสาวธัญจิรา ทองเวียง 
9
6012606014
นางสาวนภาพร ก้อนพล 
10
6012606016
นางสาวปนัดดา สิงหเดช 
11
6012606017
นางสาวประภาสิริ บุญชู 
12
6012606018
นางสาวปิ่นมนัส ใจจู 
13
6012606020
นางสาวภัทราภรณ์ ดีมี 
14
6012606022
นางสาวฤทัยกาญจน์ มั่นคง 
15
6012606023
นางสาววรรณภักสร วิทยารุ่งโรจน์ 
16
6012606024
นางสาววราภรณ์ ประจำวงษ์ 
17
6012606027
นางสาวสาธินี แก้วลอย 
18
6012606028
นางสาวสิริยากร ปานสุข 
19
6012606029
นางสาวสุดารัตน์ อินโอภาส 
20
6012606030
นางสาวสุภาภรณ์ สันฐาน 
21
6012606031
นางสาวเสาวลักษณ์ คงสา 
22
6012606032
นางสาวอรพรรณ ธุระหาย 
23
6012606033
นางสาวอังคณา สองสมุทร 
24
6012606035
นายเจนณรงค์ พินแก้ว 
25
6012606036
นายณัฐชานนท์ กองสีสังข์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012606037
นายทีปกร พวงศรี 
27
6012606038
นายปฏิยุทธ์ ปั้นเทศ 
28
6012606039
นายพัชรพฤกษ์ พฤกษะวัน 
29
6012606040
นายรวิพล ตั้งนพรัตน์ 
30
6012606041
นายรักษา แซ่หว้า 
31
6012606043
นายฤทธิชัย พินิตตานนท์ 
32
6012606044
นายวชิระพล ผ่องใส 
33
6012606070
นางสาวรุจิกานต์ ถ่ายถอน 
34
6012606088
นายพิษณุ ท้วมเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................