มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612415005
นางสาวจารุวรรณ คงเมือง 
2
5612415011
นางสาวณัฐกุล ครุฑวิเศษ 
3
5612415033
นางสาวสุนิสา สารมโน 
4
5612415039
นางสาวอุมาภรณ์ ภู่จีน 
5
5612415046
นายปวณัสม์ มุขทอง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................