มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน 17/39
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632407001
นางสาวชนัญชิดา ชื่นผล 
2
5632407003
นางสาวทิพสุดา แจ้งสุข 
3
5632407006
นางสาวรักสุดา บุญแสง 
4
5632407008
นายเกียรติศักดิ์ โทนทา 
5
5632407009
นายจิรัฐ จันทะคุณ 
6
5632407012
นายต้น ราชเสนา 
7
5632407013
นายธณะเทพ แถมสุข 
8
5632407014
นายธรรศ สุขกมล 
9
5632407017
นายปฏิภัทร์ ทองชาติ 
10
5632407018
นายประกิจ รุ่งเรื่อง 
11
5632407021
นายพีระยุทธ ยิ้มหัว 
12
5632407022
นายภควันต์ ทองสุวรรณ 
13
5632407025
นายวีระชัย ชุมภูกาศ 
14
5632407028
นายสุรศักดิ์ สำเหนียก 
15
5632407029
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์ 
16
5632407030
นายเอกพล ด้วงบ้านยาง 
17
5632407032
นายเทิดพงษ์ พึ่งอาศัย 
18
5632407033
นายเทิดเกียรติ พึ่งอาศัย 
19
5632407034
นายอนุรักษ์ เปรมกาศ 
20
5632407035
นายพิสิษฐ์ ภู่ทิม 
21
5632407036
นางสาวอริสา ศิริพรหม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................