มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712231038
นางสาวณัฏฐธิดา แอบยิ้ม 
2
5712231045
นายกิตติกร สุขชัย 
3
5712231053
นายณรงค์ฤทธิ์ สุริยา 
4
5712231059
นายพรหมมินท์ โลมปลา 
5
5712231062
นายวัชระ รุ่งเรือง 
6
5712231065
นายสุภฤกษ์ คำแสง 
7
5712231067
นายธีรพัฒน์ คุ้มคง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................