มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5913118026
นางสาวจารวี ไผ่ตง 
2
5913118027
นางสาวชฎาพร อ่อนตาแสง 
3
5913118028
นางสาวชุติกาญจน์ ธรเสนา 
4
5913118029
นางสาวณหทัย น่วมบาง 
5
5913118030
นางสาวณัฐชยา อนุรักษ์วัฒนะ 
6
5913118031
นางสาวนิตยา มูลทา 
7
5913118032
นางสาวนิตยา สาทศรี 
8
5913118033
นางสาวนุชศรา สงค์ประเสริฐ 
9
5913118035
นางสาวบุษยา พันธุ์หงษ์ 
10
5913118036
นางสาวปภิญญา วงศ์วัฒน์ 
11
5913118037
นางสาวพิจิตรา เพ็งนิล 
12
5913118038
นางสาวภทรชนก จันทร์ทา 
13
5913118039
นางสาวรัชธิชา สิงหมนตรี 
14
5913118040
นางสาววิยะดา ชูโฉม 
15
5913118042
นางสาวศิลามณี บุญสอาด 
16
5913118043
นางสาวอัจจิมา ชำนาญจิตร 
17
5913118044
นายณัฐพงษ์ พันธนู 
18
5913118045
นายธนพล หรั่งมา 
19
5913118047
นายพีรัช โพระดก 
20
5913118048
นายวรพล บุตรสุวรรณ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................