มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612433001
นางสาวกัญญรัตน์ อยู่กรุง 
2
6612433003
นางสาวปวีณา อินทรีย์ 
3
6612433006
นางสาวสุกัญญา คำสูง 
4
6612433007
นางสาวสุภาพร สายสิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................