มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม 2
ระดับ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912403048
นางสาวคณิตตา มั่นประสงค์ 
2
5912403051
นางสาวธัญญารัตน์ วงค์หมุด 
3
5912403056
นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโน 
4
5912403074
นายเจนยุทธ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล 
5
5912403078
นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรง 
6
5912403082
นายไตรรัตน์ ปานอินทร์อธิพร 
7
5912403085
นายประกาศิต เพชรสวาสดิ์ 
8
5912403094
นางสาวทอฝัน กันธวัง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................