มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012255001
นางสาวชนินทร น้อยอำแพง 
2
6012255002
นางสาวธนาภรณ์ อินเอี่ยม 
3
6012255003
นางสาวปนัดดา พุ่มหมี 
4
6012255004
นางสาวปนิดา ทองจันทร์ 
5
6012255005
นางสาวประภาพร พูลหมี 
6
6012255006
นางสาววาสินี อินทรฉัตร 
7
6012255008
นางสาวศศิประภา พาพันธ์ 
8
6012255009
นางสาวศศิวิมล ติ่งมัง 
9
6012255010
นางสาวสุนิสา คำบุญ 
10
6012255011
นางสาวอาทิตยา อินแผง 
11
6012255014
นายจุลพัฒน์ จุลโยธา 
12
6012255015
นายณภัทร พรมดวง 
13
6012255016
นายทวิชัย มากรักชาติ 
14
6012255017
นายทศพล สมจิตต์ 
15
6012255018
นายนิธิ โอวาท 
16
6012255019
นายวิวัฒน์ มูลสุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................