มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาจีน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812416008
นางสาวจันทิมา ชมชิด 
2
5812416011
นางสาวจีระนันท์ ไชยนอก 
3
5812416021
นางสาวธารีรัตน์ ทองคำ 
4
5812416037
นางสาวศิริรัตน์ แซ่หยาง 
5
5812416046
นางสาวสุพรรษา บัวแก้ว 
6
5812416047
นางสาวสุภัค มาติวงษ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................