มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612625001
นางสาวกนกพรรณ สุขหวาน 
2
6612625002
นางสาวกัญชพร เมืองมา 
3
6612625004
นางสาวจิรัชญา ควรขุนทด 
4
6612625005
นางสาวชุดาภา อัศวภูมิ 
5
6612625006
นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ศรีชา 
6
6612625007
นางสาวณัฏฐา ปานทอง 
7
6612625008
นางสาวณิชาวีร์ เฉพาะธรรม 
8
6612625009
นางสาวนลินี เนตรแสงศรี 
9
6612625010
นางสาวบุญสิตา ชุ่มทวี 
10
6612625013
นางสาวสุจินันท์ แสนประสิทธิ์ 
11
6612625014
นางสาวสุภัชชา ชุ่มเกตุ 
12
6612625015
นางสาวอุมาพร สุวรรณ์ 
13
6612625016
นายกฤษณพล เต่าเล็ก 
14
6612625017
นายจิรวัฒน์ ทรัพย์เมฆ 
15
6612625019
นายไชยวัฒน์ สุวัฒน์เมฆินทร์ 
16
6612625022
นายเด่นดนัย สุวรรณรัตน์ 
17
6612625023
นายธนกร ลิ้มเจริญดี 
18
6612625024
นายธีระชาญ อินทรชิต 
19
6612625026
นายพงษ์พิพัฒน์ รอดขาว 
20
6612625029
นายภาสกร อารี 
21
6612625030
นายมนัสฌา จันทร์ต๊ะ 
22
6612625031
นายศิริวัฒน์ สังข์เที้ยม 
23
6612625033
นายอรรณพ รัตนชาติชัย 
24
6612625034
นางสาวจารีย์ บุญหาญ 
25
6612625035
นางสาวจิรัชญา สมัครพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612625066
นางสาวนันทิชา แก้วพงษ์ 
27
6612625067
นางสาวชนิสรา พงษ์พันธ์ 
28
6612625068
นายลิขสิทธิ์ รสไทสง 
29
6612625069
นางสาวนิชา จีนย้าย 
30
6612625070
นางสาวอทิติยารัตน์ ดิษสงค์ 
31
6612625071
นางสาวอมลวรรณ น้อยนวล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................