มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 3
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812407143
นางสาวชนิดาภา ลอยเวหา 
2
5812407154
นางสาวพุทธรักษ์ พรมสอน 
3
5812407164
นางสาวศิริลักษณ์ จ๊อกถึง 
4
5812407168
นางสาวสุริญญา คำแสง 
5
5812407174
นายเกรียงไกร ชูทอง 
6
5812407189
นายบวรนันท์ รัศมี 
7
5812407193
นายสมเจตน์ บุญเลื่อน 
8
5812407195
นายสราวุฒิ หอมนาน 
9
5812407198
นายอนุชิต จันทร์ตรี 
10
5812407200
นางสาวอลิสา ยาท้วม 
11
5812407206
นายณัฐสิทธิ์ สนศิริ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................