มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512407001
นางสาวกานต์มณี พงษ์พานิช 
2
6512407002
นางสาวชุลีพร ดอกบัว 
3
6512407003
นางสาวฐิติรัตน์ ชัยเพ็ง 
4
6512407004
นางสาวณิชาภัทร แซ่โก๊ว 
5
6512407005
นางสาวธนพร แก้วทอง 
6
6512407006
นางสาวนฤมล เหมือนทรัพย์ 
7
6512407007
นางสาวน้ำทิพย์ อ่อนละมูล 
8
6512407009
นางสาวปภาวรินท์ คำหาญ 
9
6512407010
นางสาวพิชญา เลิศเรืองกิตติ์ 
10
6512407012
นางสาวภัณฑิรา ม่วงอ่วม 
11
6512407013
นางสาววชิราภรณ์ ลีลา 
12
6512407015
นางสาวศิริกัญญา กลิ่นหอม 
13
6512407016
นางสาวศิริรัตน์ ปิ่นพงษ์ 
14
6512407017
นางสาวสุพพัตรา สุริวงษ์ 
15
6512407020
นางสาวเอมวิกา ภคพาณิชย์ 
16
6512407022
นายตะวัน พันแก้ว 
17
6512407023
นายธนธรณ์ เพ็งจันทร์ 
18
6512407024
นายธิติพงศ์ กฤติยา 
19
6512407025
นายธีรยุทธ อ้นเอ้ย 
20
6512407027
นายพุฒิพงศ์ เพียปลัด 
21
6512407028
นายรัชชานนท์ ยศปัญญา 
22
6512407029
นายอัครพนธ์ เกิดยิ้ม 
23
6512407060
นายสรรเพชญ อ้นมี 
24
6512407061
นางสาวศิรประภา ม่วงเนียม 
25
6512407062
นางสาวสุภาพร ส่งโพธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................