มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412419002
นางสาวกัญญาพัชร หงอนไก่ 
2
6412419003
นางสาวกัญญารัตน์ ไม้งิ้ว 
3
6412419004
นางสาวจันทราภรณ์ อินทะ 
4
6412419005
นางสาวจุฑามาศ เกตุศรี 
5
6412419006
นางสาวชิดชนก บุบผาเต 
6
6412419007
นางสาวฐิณัฎชญา อัครพชรเดโช 
7
6412419008
นางสาวฐิตาภา วัฒนสุทธิ 
8
6412419009
นางสาวณัฐฐินันท์ ชุมพรผ่อง 
9
6412419010
นางสาวทิพย์สุคนธ์ พุ่มพวง 
10
6412419012
นางสาวนภาวัลย์ ใจดี 
11
6412419013
นางสาวนัทสรี แสงหิรัญ 
12
6412419014
นางสาวนันทิชา รอทอง 
13
6412419015
นางสาวปภานันท์ ปัญญาดิบ 
14
6412419016
นางสาวปิยะวรรณ วงศ์จันทร์ 
15
6412419017
นางสาวพรรณปพร มูลวงษ์ 
16
6412419018
นางสาวพรสุดา วรรณโล 
17
6412419019
นางสาวพลอยพรรณ หมีพุฒ 
18
6412419021
นางสาวพิมพ์วิภา ชาภักดี 
19
6412419022
นางสาวพิมลพรรณ เมฆฉาย 
20
6412419023
นางสาวภาวิณี ตรีอินทร์ 
21
6412419024
นางสาววรัญญา ประทุมมินทร์ 
22
6412419025
นางสาววรัญญา สุดโท้ 
23
6412419026
นางสาววันวิสา สัมภวัน 
24
6412419027
นางสาวศิรินภา นีระพันธ์ 
25
6412419028
นางสาวสุธาวัลย์ จีนาวุฒิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412419029
นางสาวสุพัตรา สุริยันต์ 
27
6412419030
นางสาวสุภัสรินทร์ ทุนมาก 
28
6412419031
นางสาวหทัยพันธน์ เงินคง 
29
6412419032
นางสาวอรัญญา โตน้อย 
30
6412419033
นางสาวอริสา วงษ์มา 
31
6412419034
นางสาวอินทิรา เอมละออ 
32
6412419035
นางสาวไอลดา กล่ำเถื่อน 
33
6412419036
นายจุลจักร อินทรปาสาณ 
34
6412419037
นายธนธรณ์ ชามั่ง 
35
6412419038
นายธนบดี ศิริเมืองยม 
36
6412419039
นายธนวัฒน์ แสงแก้ว 
37
6412419040
นายธีรภัทร แก้วใหญ่ 
38
6412419041
นายนฤพน พุ่มเกตุ 
39
6412419042
นายนิธิศ ยิ่งสูง 
40
6412419043
นายบดินทร์ คุณารัตน์ 
41
6412419044
นายภูเขา เผื่อนงูเหลือม 
42
6412419045
นายอมรเทพ ทับเงิน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................