มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 17/38
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632419002
นางสาวกัญญาภัทร เสงี่ยมวิลัย 
2
5632419004
นางสาวกานต์ธีรา วาทะธีระกุล 
3
5632419006
นางสาวชนมน อินเสถียร 
4
5632419010
นางสาวธิตินันท์ คงปาน 
5
5632419015
นางสาวพลอยปภัส ธนพาณิชย์ภิญโญ 
6
5632419020
นางสาวมาลิตา กลิ่นเกษร 
7
5632419021
นางสาวเมธาวี รอดคำ 
8
5632419025
นางสาวปรียนันท์ แสงวิลัยคูณ 
9
5632419028
นางสาวศิริพร สิระวัตร 
10
5632419032
นางสาวสุรัตทพร ภู่เด่นชัย 
11
5632419033
นางสาวอภิชญาวีร์ จันทรเขตต์ 
12
5632419034
นางสาวอมรารัตน์ พรอำนวยทรัพย์ 
13
5632419036
นายขวัญนเรศวร์ ศรีมหันต์ 
14
5632419037
นายจิรเดช มหาการเกตุ 
15
5632419039
นายธวัชชัย แสงสว่าง 
16
5632419044
นายภานุวัฒน์ พานทอง 
17
5632419046
นายวัชระ ปานอ่วม 
18
5632419048
นายพงศ์ปณต ชาติรังสรรค์ 
19
5632419050
นางสาวเกศินี ป้องแก้วน้อย 
20
5632419051
นางสาวศิริวรรณ พรมบิดา 
21
5632419053
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ฉิม 
22
5632419054
นางสาวสิริกร ชูแก้ว 
23
5632419055
นายบุญเลิศ จั่นทิพย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................