มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612231037
นางสาวชญากาณฑ์ สมมาตร์ 
2
6612231038
นางสาวณัฐรัตน์ พุ่มทอง 
3
6612231040
นางสาวมาริสา แซ่ลี้ 
4
6612231042
นางสาววชิราลักษณ์ หลำนุ้ย 
5
6612231043
นางสาววนุชดา จันดาหาร 
6
6612231044
นางสาวศิรวณีย์ ยิ่งยอด 
7
6612231045
นางสาวสุธิดา ปานเกิด 
8
6612231049
นายจิรายุส นาสงวน 
9
6612231050
นายเจษฎา ตั้งใจ 
10
6612231051
นายชลนาธาร อินทร์ใย 
11
6612231052
นายโชติพงศ์ อินปัน 
12
6612231054
นายณัฐชากรณ์ ขันบรรจง 
13
6612231055
นายณัฐวัฒน์ สารแดง 
14
6612231056
นายณัฐวุฒิ แซ่ลี 
15
6612231057
นายตฤณพล บุญยิ้ม 
16
6612231058
นายต่อศักดิ์ เทียนท้าว 
17
6612231059
นายธนภัทร โกษากรณ์ 
18
6612231060
นายธนากร เที่ยงอยู่ 
19
6612231061
นายธันวา ภักดี 
20
6612231062
นายพีรณัฐ ด้วงฉุน 
21
6612231063
นายพีระพัฒน์ สายสีดา 
22
6612231065
นายยศสรัล มั่นมุ่งยนต์ 
23
6612231066
นายฤทธิชัย ชะเอมเทศ 
24
6612231067
นายวรเมธ กิจันทร์ 
25
6612231068
นายอรรครพล ภูครองหิน 
26
6612231069
นายอัครชัย เกิดพรสวรรค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................