มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612118001
นางสาวกนกวรรณ กองจวง 
2
6612118002
นางสาวกรชนก บุญยวง 
3
6612118003
นางสาวกฤติยาภรณ์ ทุมมา 
4
6612118004
นางสาวเกษแก้ว ไทรด้วง 
5
6612118005
นางสาวขวัญจิรา สงค์ประเสริฐ 
6
6612118006
นางสาวเจนจิรา สอนทุ่ง 
7
6612118007
นางสาวชฎาพร ทาสี 
8
6612118008
นางสาวชนัญชิตา เตียวเจริญพร 
9
6612118009
นางสาวชมพูนุท จันทร์ทา 
10
6612118010
นางสาวชุลีวรรณ วิมลจิตต์ 
11
6612118011
นางสาวณัฏฐากร จิตร์ลัดดา 
12
6612118012
นางสาวณิชา พรมเจียม 
13
6612118013
นางสาวณิชาภัทร ทองป้อม 
14
6612118014
นางสาวธนัชชา บุญมา 
15
6612118015
นางสาวนันท์นภัส มีนา 
16
6612118016
นางสาวพรพิมล เกิดผ่อง 
17
6612118017
นางสาวภควดี โคมคำ 
18
6612118018
นางสาวมนัสนันท์ อินเถื่อน 
19
6612118019
นางสาววรนุช สายเทพ 
20
6612118021
นางสาวสิริพักตร์ กีสด 
21
6612118022
นางสาวสิริรัตน์ สุวรรณรัตน์ 
22
6612118023
นางสาวสุกันยา เเว่นทอง 
23
6612118025
นายกฤษณะ พลอยเงิน 
24
6612118026
นายทัศน์พล ประสพสุข 
25
6612118027
นายธีรภัทร ล่องทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612118028
นายพีระภัทร อุ่นแก้ว 
27
6612118029
นายศุภชัย ตาสี 
28
6612118036
นางสาวณัฐธิชา สุขเจริญ 
29
6612118037
นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมพรม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................