มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 26/08
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6535615028
นางสาวสุภาวดี ศรีประเสริฐ 
2
6535615035
นายชัยณรงค์ ปิยะ 
3
6535615037
นางสาวกมลวรรณ เหลี่ยมวงศ์ 
4
6535615038
นางสาวกฤติยาณี พึ่งเพิ้ง 
5
6535615039
นางสาวกัลยรัตน์ นวลเนือง 
6
6535615040
นางสาวเกวริน กลิ่นจันทร์ 
7
6535615041
นางสาวจุฑามาศ สีโห้มี 
8
6535615044
นางสาวณัฎญาณี หงส์ทอง 
9
6535615045
นางสาวดารารัตน์ แช่มชื่น 
10
6535615046
นางสาวธิติพร อุดมสิริศิลป์ 
11
6535615047
นางสาวบุญวรินทร์ คงเพชรศักดิ์ 
12
6535615048
นางสาวบุษราคัม พิมพ์ครู 
13
6535615049
นางสาวปณัฐดา ทศพร 
14
6535615050
นางสาวพิมพ์นรี เพชรปรีชาวงศ์ 
15
6535615051
นางสาวเพชรัตน์ นาครินทร์ 
16
6535615052
นางสาวเพียงนภา เผ่าดี 
17
6535615054
นางสาวภคพร บานแย้ม 
18
6535615055
นางสาวรัตนากร บุญคง 
19
6535615056
นางสาวลักษิกา โพธิรักษ์ 
20
6535615057
นางสาววันทนา เพิ้งจันทร์ 
21
6535615059
นางศิริรักษ์ โนรี 
22
6535615061
นางสาวสุขรดา คงเชื้อสาย 
23
6535615062
นางสาวสุพิชชา มูลพินิจ 
24
6535615063
นางสาวหนึ่งนภา ภูแก้ว 
25
6535615064
นางสาวอชิรญา ศรีเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบัญชีบัณฑิต 26/08
ระดับ บัญชีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6535615065
นางสาวอติกานต์ จันทร์คำ 
27
6535615068
นางอรวรรยา ทองน้อย 
28
6535615070
นายธีรภัทร สิงห์ลอ 
29
6535615071
นายปัญจศร เนียมใบ 
30
6535615074
นางสาวสุนิสา กลัดเฟื่อง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................