มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6369208001
นางบุษรา สร้อยระย้า 
2
6369208002
นางสาวอภิญญา มานะโรจน์ 
3
6369208003
นางอภิรัติ โสฬศ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................