มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การเมืองการปกครอง กลุ่ม 1
ระดับ รัฐศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712408003
นางสาวเจนจิรา แต้มทอง 
2
5712408014
นางสาววรรณธิตา พึ่งหวัง 
3
5712408023
นางสาวณัฏฐธิดา เสือนา 
4
5712408028
นางสาวอภิญญาพร อ่อนศรี 
5
5712408042
นายธเนศ แสงคำ 
6
5712408050
นายพงศกร รมย์นลินไสว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................