มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612108005
นางสาวชนาพร ทองอ่อง 
2
6612108031
นางสาวกรชนก พุ่มสลิด 
3
6612108032
นางสาวกรรณิการ์ โหงทับทิม 
4
6612108033
นางสาวคคนางค์ พรมอ่อน 
5
6612108034
นางสาวจิดาภา บุตรดีเลิศ 
6
6612108035
นางสาวณัฎฐนิช ดำรงสิงห์สกุล 
7
6612108036
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิ 
8
6612108038
นางสาวธันยมัย อยู่พุ่ม 
9
6612108039
นางสาวนันทกา ฝ้ายแดง 
10
6612108040
นางสาวนันทิชา น้อยมั่น 
11
6612108041
นางสาวปพัชญา เขียววังทอง 
12
6612108042
นางสาวปภาวรินทร์ เมืองมงคล 
13
6612108043
นางสาวปานวาด ครอบกิ่ง 
14
6612108044
นางสาวยุวรรณดา เกตเนตร 
15
6612108045
นางสาวรสริน พุ่มเทียน 
16
6612108046
นางสาววรัทยา คำหมอน 
17
6612108047
นางสาววิไลพร อินทร์แผลง 
18
6612108049
นางสาวศิลาพรรณ จงสมบูรณ์โภคา 
19
6612108050
นางสาวสิตานันท์ ขำชนะ 
20
6612108051
นางสาวสิริยากร แสงศรี 
21
6612108052
นางสาวสุทัศน์สิรี ตั้งใจ 
22
6612108053
นางสาวสุนิษา ศรีฟ้า 
23
6612108054
นางสาวสุพิชชา คงนาค 
24
6612108055
นางสาวสุภาณี มะโนทน 
25
6612108056
นางสาวอรนาฏ สร้อยมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6612108058
นายกฤษณะ น้ำจันทร์ 
27
6612108060
นายมาวิน แจ้งมุข 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................