มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 19/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5835602001
นางสาวกัญญารัตน์ นิลพัฒน์ 
2
5835602002
นางกาญจนา พันธ์สะอาด 
3
5835602003
นางสาวจิรพันธ์ เดชะ 
4
5835602004
นางสาวจุฑาภัค ยาประสิทธิ์ 
5
5835602006
นางสาวดวงกมล ไทยโอสถ 
6
5835602026
นางสาวอารีรัตน์ รุ่งนิมิตร 
7
5835602034
สิบเอกเอกรัตน์ จั่นจีน 
8
5835602035
นายเอนก ดิษฐจันทร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................