มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ฟิสิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212230001
นางสาวเกตุกนก แก้วหมุด 
2
6212230002
นางสาวจุฑามาศ ขาวเอี่ยม 
3
6212230003
นางสาวเบญจรัตน์ ร้อยพวง 
4
6212230004
นางสาวพฤกษา หิมโสภา 
5
6212230005
นางสาวพิริยา เมืองเเพน 
6
6212230008
นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง 
7
6212230009
นายกุมภ์มเรศ อินทิรัก 
8
6212230010
นายรณกฤต บุญแจ้ง 
9
6212230011
นายพรรณณา วังคีรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................